شرکت شنوا فن سمعک نماینده سمعک Puretone

 

شنوا فن سمعك با داشتن كادری متخصص و با مسئوليت با همكاری شنوايی شناسان مجرب آماده ارائه خدمات علمی و بالينی شنوايی به هموطنان محترم مي باشد